Denonco Krimin Kompjuterik

Ky aplikacion ka për qëllim marrjen në kohë të njoftimeve, mbi faktet dhe rrethanat që lidhen me kryerjen e veprimeve kompjuterike të pa ligjshme në territorin e Republikës së Shqipërisë. Punonjësit e policisë të strukturave të hetimit të krimit kompjuterik, do të kontaktojnë rast pas rasti për vazhdimin e procedurave të mëtejshme me qytetarët që kanë raportuar. Të gjitha të dhënat, e raportuara, do të trajtohen sipas legjislacionit në fuqi.


Si të kontaktosh njësinë "C"

Posta elektronike: CC@asp.gov.al
Numri i telefonit: +35569 4155 552
Adresa: Blv. Bajram Curri, Nr.3

Ju lutemi zgjidhni opsionin që ju përshkruan më së miri:

Veprat penale që ndjekin Krimet Kibernetike

* Ofrimi në publik ose shpërndarja e qëllimshme publikut, nëpërmjet sistemeve kompjuterike, e materialeve, që mohojnë, minimizojnë, në mënyrë të ndjeshme, miratojnë ose justifikojnë akte, që përbëjnë gjenocid ose krim kundër njerzimit, dënohet me burgim tre deri në gjashtë vjet.